За клубаИсторияПлановеРъководствоУстав

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “Обединен баскетболен клуб ЦСКА - София”, състояло се на 21. 05. 2012 г. в гр. София.

У С Т А В
ОБЕДИНЕН БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА - СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл. 1. (1) Сдружение “Обединен баскетболен клуб ЦСКА - София” е самостоятелно юридическо лице, отделно от членовете си.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

Наименование
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е “Обединен баскетболен клуб ЦСКА - София”.
(2) Наименованието на Сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ се посочват в кореспонденцията на Сдружението.

Седалище и адрес на управление
Чл. 3. Седалището и адресът на Сдружението са: гр. София, район Средец, ул. “Струмица” № 3.

Срок
Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок.

Основни цели на Сдружението
Чл. 5. Сдружението е организация за осъществяване на дейност в обществена полза. полза, съгл. чл. 2, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Основните цели на Сдружението са:

а.) да възстанови и развие баскетбола в ЦСКА
б.) да защитава и подкрепя общите интереси на членовете на Сдружението;
в.) да съдейства за развитието на баскетболния спорт;
г.) да съдейства за популяризинатето на баскетболния спорт;
д.) да организира и провежда обучение и тренировки по баскетбол, както и баскетболни състезания, турнири и подготвителни лагери.
е.) да участва в състезания от календара на БФБ и ФИБА.

Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 6. Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

а.) осигуряване на финансиране чрез набирана на членски внос, трансфер на състезатели, предоставяне на дарения; приходи от реклама и спонсроство, получаване на средства от държавата;
б.) да информира компетентните държавни органи за същността на проблемите на баскетболния спорт и да докладва, спазвайки закона, за мерките, които могат да се вземат, за да се подобрят условията за развитието на баскетболния спорт.

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения
Чл. 7. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.

Чл. 8 (1) Член на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, ангажирано с каузата на баскетболния спорт и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и редовно заплаща членския си внос.
(2) Всички членове имат еднакви права и задължения.

Чл. 9 Всеки член на Сдружението има право:
1. да взема участие във всички дейности на Сдружението;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на Сдружението;
5. да се ползува от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 10 Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. да внася редовно членския си внос;
2. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на Сдружението и издигане на неговия обществен авторитет;
4. да осигурява на Сдружението необходима информация, необходима за постигане целите на сдружението.

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството.

Придобиване на членство
Чл. 12. Членовете на Сдружението се приемат от Общото събрание, в случай че отговарят на изискванията на този Устав. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, който разглежда молбата в едномесечен срок и внася кандидатурата в Общото събрание. Гласуването е явно и решението се прима с мнозинство от 2/3.

Прекратяване на членство
Чл. 13. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление, отправено до Сдружението;
2. с изключване;
3. при отпадане при условията на чл. 22 ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Решението за изключване се приема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на поведение от страна на член на Сдружението, което съществено нарушава този Устав. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на Сдружението.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество
Чл. 14. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

Източници на средства на Сдружението
Чл. 15. (1) Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Членският внос е в размер на 10 (десет) лева и се заплаща до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнася.
(2) Първото общо събрание може да вземе решение за по-висок еднократен членски внос, който да се събере от учредителите.
(3) Сдружението, в лицето на Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица.

Стопанска дейност
Чл. 16. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност само, ако е свързана с основния му предмет, определен в настоящия Устав, като приходът от тази дейност се използва за постигане на определените по-горе цели.
(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

Покриване на загуби
Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за извършване на допълнителни вноски от членовете на Сдружението.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Сдружението
Чл. 18 (1). Органите на Сдружението са: Общото събрание, Управителният съвет и Председателят на Сдружението.
(2) Към Сдружението могат да се създават и постоянни или временни помощни органи, които да нямат управленски функции, като например: научно-изследователски институти, като постоянни помощни органи, временни комисии по подготвянето и осъществяването на конкретни проекти и др.
(3) Сдружението може да избере и технически секретар (помощник) и да му определи възнаграждение.

Състав на Общото събрание
Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на Сдружението.

Чл. 20. (1) Членовете могат да се представляват в Общото събрание от изрично упълномощено от тях лице.
(2) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението.
(3) Изрично упълномощените лица нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото събрание
Чл. 21. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2. преобразува и прекратява Сдружението;
3. приема и изключва членове;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председателя на Сдружението и определя възнагражденията им;
5. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Председателя на Сдружението;
6. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт-счетоводител;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
10. взема решение за откриване и закриване на клонове;
11. взема решение за участие в други организации;
12. приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;
13. приема бюджета на Сдружението;
14. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
15. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
16. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;
17. взима решения за отпускане на стипендии на лица, чието образование по някакъв начин е свързано с циментовата индустрия.

Провеждане на общо събрание
Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(2) Извънредно Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет.

Свикване на Общото събрание
Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет.

(2) То може да бъде свикано по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от окръжния съд по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник", като времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни. Поканата също така следва да се изпрати и до всеки от членовете по начин, доказващ, че е получена, както и да се поставя и на видно място в сградата, в която се намира управлението на Сдружението.
(4) Свикването може да бъде извършено и чрез писмена покана, изпратена до всеки от членовете, направена по начин, доказващ, че е получена.
(5) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

Право на сведение
Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Председател. Списък на присъстващите
Чл. 25 (1). За всяко Общо събрание се избира Председател, който да го води. Председателят се определя на ротационен принцип измежду членовете на Сдружението.
(2) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите представители на членовете на Сдружението, които удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум
Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили поне половината плюс един от всички членове. При липса на кворум, се провежда ново заседание на същото място и при същия дневен ред, на дата, определена в първоначалната покана, но не по-рано от една седмица от предишното заседание. Това второ събрание е действително, независимо от броя на присъставщите членове.

Право на глас
Чл. 27. Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

Конфликт на интереси
Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението;
3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
4. при решаване на въпроси, отнасящи се до него.

Мнозинство
Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2) Всички решения, свързани с изменение и допълнение на устава и с преобразуване и прекратяване на Сдружението се приемат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите.

Решения
Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол на български и в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет
Чл. 32. (1) Сдружението се управлява от Управителен съвет.
(2) Управителният съвет е в състав от 3 до 7 члена.
(3) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 години.
(4) Член на Управителния съвет може да бъде физическо лице - член на Сдружението.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Права и задължения на Управителния съвет
Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си.
(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца.
(5) Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 34. Управителният съвет:
1. управлява Сдружението;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
4. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
7. приема Правила за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Сдружението;
8. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

9. назначава служителите на Сдружението;
10. обсъжда и решава всички други въпроси, които са извън компетентността на Общото събрание.

Кворум и мнозинство
Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват половината плюс един от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член може да представлява само един отсъстващ, ако има писмено пълномощно а това.
(2) Решенията се вземат с мнозинство от от присъстващите, а реченията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 - от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а именно - решенията, свързани с ликвидацията на сдружението и определяне реда и организиране извършването на дейността му - с мнозинство от всички членове.

Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл. 36. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението.
(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Председател на Управителния съвет /Сдружението
Чл. 37. (1) Председателят на УС се избира от общото събрание за срок от пет години.
(2) Председател на УС има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.
(3) Председателят на УС:
1. представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.
2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3. организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство;
4. сключва трудовите договори със служителите на Сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;
5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет
Чл. 38. (1) Членовете на Управителния съвет могат да получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на членовете на Сдружението.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване
Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводителите.

Проверка на годишното приключване
Чл. 40. Изготвеният годишен счетоводен отчет се проверява от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

Назначаване на експерт-счетоводител
Чл. 41. (1) Експерт-счетоводителят се определя от Общото събрание.
(2) Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване
Чл. 42. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, Управителният съвет преглежда годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Печалба
Чл. 43. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на дружеството
Чл. 44. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика. Членовете на Сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете, лицата, от които се представляват.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване
Чл. 45. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от Закона за юридическите лица с нестопанска цел случаи.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя поравно между членовете на Сдружението.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел “Обединен баскетболен клуб ЦСКА - София”, състояло се на 21. 05. 2012 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Александър Наков Чакмаков
2. Роберт Миланов Гергов

Дата Отбори Резултат
09.102023 Фаб Фйв ЦСКА II 8682
07.102023 ЦСКА Ямбол 8062
05.102023 ЦСКА II Спортист Своге 9187
05.072023 Черно море Тича U14 ЦСКА U14 6778
04.072023 Миньор 2015 Перник U14 ЦСКА U14 9863
03.072023 ЦСКА U14 Доростол U14 7958
Фен зона
За нашите фенове
Wallpapers
Форум
ЦСКА се завръща
ЦСКА се завръща

Баскетболен клуб ЦСКА набира момчета, родени до 2004 г. включително, и по-малки за сформиране и попълване на отборите си. Селекцията продължава, като се търсят най-вече деца при 8-годишните (2005-06).

Връзка с клуба »
История на клуба
История на клуба

След прекъсване от няколко години, през лятото на 2012 г., дейността на БК ЦСКА бе възстановена. Само за няколко месеца бяха предприети конкретни действия за изграждане на дългосрочна визия.

Баскетболна зала ЦСКА София, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 14 местността Къро, София